:: Login ::
 Naam:
 PW:
Automatisch aanmelden


52.91.90.122
ec2-52-91-90-122.compute-1.amazonaws.com
amazonaws.com

Juridische clausules

Gebruikersvoorwaarden


Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.duvelclub.be. Deze website werd gecreŽerd en wordt beheerd door de Duvelclub Leuven (DCL). Door gebruik van deze website aanvaardt U die gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe die na te leven.

De Duvelclub kan, op geen enkele wijze, aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt gemaakt. De Duvelclub en zijn leden gaan alsdusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie in verband met de software, producten of diensten die op of via haar website worden aangeboden. Zij garandeert evenmin de correctheid van de informatie die op haar site voorkomt of via die website wordt aangeboden. De Duvelclub heeft het recht de informatie op ieder ogenblik te veranderen zonder gebruikers hierover op voorhand op de hoogte te moeten brengen.

Intellectuele rechten


De teksten, tekeningen, foto's, lay-out, beelden, data, databanken, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en alle andere bestanddelen -van welke aard ook- van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en zijn eigendom van de Duvelclub Leuven of van derden. Het gebruik, kopiŽren, vertalen, bewerken, wijzigingen, verspreiden van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het desbetreffende intellectuele recht is bekomen. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

De gebruikers van de site verbinden er zich uitdrukkelijk en integraal toe de intellectuele rechten van de Duvelclub en van derden te eerbiedigen. De Duvelclub Leuven behoudt zich het recht voor naar eigen goedvinden op te treden en alle maatregelen te nemen die zij geschikt acht om inbreuken op haar intellectuele rechten of deze van derden te verhinderen of te stoppen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid n.a.v. die initiatieven om welke reden ook, ten laste kan worden gelegd.

Indien u meent dat een werk waarop u auteursrechten heeft, op de duvelclub site of een website gehost door de Duvelclub werd gekopieerd, of dat uw intellectuele of andere rechten in dat kader werden geschonden, stuur dan een mail naar abuse@duvelclub.be met de vermelding van:

Hyperlinks


Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u de site van de Duvelclub. De Leuvense Duvelclub beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van de sites of voor de bescherming van de persoonlijke leverssfeer dat op de sites wordt toegepast. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico.

Pagina geschreven door benoit op 21/09/2004 om 23:00:37
Laatst bewerkt door benoit op 18/11/2004 om 01:20:02